Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Chevrolet Matiz

Chevrolet Matiz


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Zatažení bezpe?nostního pásu zp?sobilo, že hrudník figuríny spolujezdce byl více vychýlený než hrudník ?idi?e. Toto vychýlení se použilo i p?i výpo?tu míry ochrany dosp?lých cestujících. Tvrdé konstrukce v oblasti dopadu kolen p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce. Slabá byla i ochrana spodních ?ástí nohou ?idi?e.

Bo?ní náraz

Stla?ení hrudníku ?idi?e pri bo?ním nárazu nazna?uje nep?ijatelné vysoké riziko smrtelných poran?ní, proto je poslední hv?zdi?ka v hodnocení dosp?lých cestujících p?eškrtnutá.

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag v této poloze nelze nijak deaktivovat. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? výrazn? vyzna?ená a vozidlo v tomto sm?ru nesplnilo kritériá Euro NCAP.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Matiz tento systém nemá.

Ochrana chodc?

Nárazník vozidla nezískal žádný bod, protože nedostate?ne chránil chodce.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
žádni
- posun nahoru
žádni
- bo?ní posun
10mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žádni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
45mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení, spodní ?ást konzoly, vým?ník tepla
Intenzivní zatížení kolen
ano: konzola p?ístrojové desky, zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení, spodní ?ást konzoly, vým?ník tepla
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
žádni
Posun pedálu nahoru
spojka - 49mm
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ne
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Romer Baby-Safe ISOFIX Plus, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?re jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 038 od XI.2005