Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Suzuki SX4

Suzuki SX4


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i ?elním nárazu dopadla hlava figuríny ?idi?e jen na okraj airbagu. Hrudník spolujezdce byl vystav?n v?tšímu tlaku od zatažení bezpe?nostního pásu než hrudník ?idi?e, to se též použilo i p?i výpo?tu míry ochrany dosp?lých cestujících.

Bo?ní náraz

SX4 získalo za bo?ní náraz maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag se v této poloze nedá deaktivovat. Výstražný štítek upozor?ující na tento fakt nebyl p?eložen do n?kterých evropských jazyk?, a když byly slune?ní clony sklopené, nebyl viditelný. Proto v tomto sm?ru vozidlo nesplnilo požadavky Euro NCAP. Suzuki nás informovalo, že p?ezkoumá obsah a umíst?ní svých výstražných štítk?.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Když byl ventilátor zapnutý na maximum, nebyl signál dob?e slyšet, a proto systém nesplnil požadavky Euro NCAP. Suzuki nám oznámilo, že upraví signál tak, aby byl hlasit?jší a jasn?jší.

Ochrana chod?

Ochrana, kterou chodc?m poskytuje nárazník a velká ?ást kapoty, pln? vyhov?la požadavk?m Euro NCAP.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
na spodní hranici
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
žádni
- posun nahoru
16mm
- bo?ní posun
7mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žiadni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
7mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: st?edová konzola, zapalovací sk?ínka, nastavovací páka sloupku ?ízení, ?aloun?ní konzoly p?ístrojové desky
Intenzivní zatížení kolen
ano: st?edová konzola, zapalovací sk?ínka, nastavovací páka sloupku ?ízení, ?aloun?ní konzoly p?ístrojové desky
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 60mm
Posun pedálu nahoru
spojka - 28mm
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo ISOFIX Plus, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítek v štyroch jazycích na jené stran? obou slune?ních clon, viditelný pouze ve složené poloze
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 075 od XI.2005