Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Deformace konstrukce a uvoln?ní bodového sváru nazna?ily, že karosérie byla p?etížena a stala se nestabilní. Za to, že sloupek mezi ?elním sklem a p?edními dve?mi se posunul sm?rem dozadu, bylo vozidlo penalizováno. Posun volantu ohrozil hlavu ?idi?e. Hrudník ?idi?e se dostal do kontaktu s volantem a zdeformoval v?nec volantu. Tlak na hrudník ?idi?e nazna?il nep?ijateln? vysoké riziko smrtelného poran?ní. V d?sledku toho je poslední hv?zdi?ka v hodnocení ochrany dosp?lých cestujících p?eškrtnutá. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce. Za ochranu chodidel a kotník? nezískalo vozidlo ani jeden bod.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak vypína? na deaktivaci airbagu není dob?e ozna?ený a informace o stavu airbagu nejsou dost jasné. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ena.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

-

Další informace

Celkov? Aveo dosáhlo dostate?ného po?tu bod? na to, aby mohlo získat t?i hv?zdi?ky, ale Euro NCAP vyžaduje stejnou minimální úrove? výkonu p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu. P?i zkoušce ?elního nárazu vozidlo nezískalo dostatek bod?, proto mu t?i hv?zdi?ky ud?leny nebyly.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
135mm
- posun nahoru
19mm
- bo?ní posun
10mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ano
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
149mm
Pevnost kabíny pro cestující
nestabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: pojistková sk?ínka, konzola brzdového pedálu, sloupek ?ízení a nastavovací za?ízení, spodní ?ást st?edové konzoly, podp?rný nosník p?ístrojové deskyzapalovací sk?ínka
Intenzivní zatížení kolen
ano: pojistková sk?ínka, konzola brzdového pedálu, sloupek ?ízení a nastavovací za?ízení, spodní ?ást st?edové konzoly, podp?rný nosník p?ístrojové deskyzapalovací sk?ínka
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 237mm
Posun pedálu nahoru
spojka - 15mm
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano (kombinováno s airbagem na ochranu trupu)
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Baby-Safe ISOFIX Plus, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus Universal, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
dobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 136 od XI.2005