Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Alfa Romeo 159

Alfa Romeo 159


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Euro NCAP povolilo zopakovat zkoušku ?elního nárazu po tom, co byl p?i p?vodní zkoušce na bezpe?nostním pásu spolujezdce použit nesprávný omezova? zatažení. Výrobce zkontroloval úpln? všechna vyrobená vozidla a vy?ešil tuto závadu. Kolenní airbag ochránil kolena a stehna ?idi?e. Euro NCAP bylo spokojené, protože v p?ístrojové desce nebyly žádné tvrdé konstrukce, které by p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna spolujezdce.

Bo?ní náraz

Zadní dve?e na stran? ?idi?e se p?i zkoušce otev?ely, vozidlo za to bylo penalizováno.

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dost jasné a nesplnily požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Po naší první p?ehlídce p?esunul výrobce výstražné sv?tlo tohoto systému ze st?ešního panelu na viditeln?jší místo na p?ístrojovém panelu.

Ochrana chodc?

Za ochranu chodc? nezískal nárazník ani jeden bod.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
žádni
- posun nahoru
17mm
- bo?ní posun
2mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žádni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
45mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ne
Intenzivní zatížení kolen
ne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
brzda - 33mm
Posun pedálu nahoru
žádni
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Duo Plus Isofix, orientace ve sm?ru jízdy, využívá horné upevn?ní
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus Isofix, orientace ve sm?ru jízdy, využívá horné upevn?ní
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítek na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
dobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 070 od XI.2005