Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Mini vany  Fiat Idea

Fiat Idea


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hrudník figuríny ?idi?e se p?i zkoušce ?elního nárazu dostal do kontaktu s volantem.
Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Idea byla testována bez airbagu na ochranu hrudníku, který je ve v?tšin? krajin k dispozici jen jako sou?ást nadstandardního vybavení. P?i bo?ním nárazu se síly zvláštním zp?sobem p?enesly na páte? figuríny, ?ímž se zmenšily síly nam??ené v jejím hrudníku. Vozidlo za to bylo penalizováno a ochrana hrudníku byla ohodnocena jako „nedostate?ná“.

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce se dá deaktivovat, takže na jeho sedadle se dá použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu byly nedostate?né. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, nesplnil požadavky Euro NCAP. T?íbodové upnutí systému ISOFIX pro zadní sedadla nejsou sou?ástí standardní výbavy, takže seda?ky byly p?ipevn?né bezpe?nostními pásy dosp?lých cestujících. Hlavy figurín obou d?tí se p?i nárazu pohnuly p?íliš dop?edu.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

Nárazník ani p?ední hrana kapoty nezískaly za ochranu chodc? ani jeden bod.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
39mm
- posun nahoru
žádni
- bo?ní posun
21mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ano
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
45mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: motor s posilova?em ?ízení, páka nastavovacího za?ízení sloupku, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola, okrajová ?ást prostoru pro spolujezdce
Intenzivní zatížení kolen
ano: motor s posilova?em ?ízení, páka nastavovacího za?ízení sloupku, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
brzda - 49mm
Posun pedálu nahoru
žádni
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano (spolu s airbagem na ochranu trupu)
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Duo Plus Universal, orientace ve sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus Universal, orientace ve sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Pouze obrázkový výstražný štítek na jedné stran? slune?ní clony spolujezdce, viditelný pouze ve složené poloze
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
zranitelný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
zranitelný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
zranitelný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 150 od XI.2005