Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Mini vany  Citroën Berlingo

Citroën Berlingo


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hrudník ?idi?e se dostal do kontaktu s volantem, za což bylo vozidlo penalizováno. Levé koleno figuríny spolujezdce bylo zatažené více než koleno ?idi?e, to se použilo i p?i výpo?tu míry ochrany dosp?lých cestujících. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

P?i bo?ním nárazu se síly zvláštním zp?sobem p?enesly na páte? figuríny, ?ímž se zmenšily síly nam??ené v jejím hrudníku. Vozidlo za to bylo penalizováno.

Ochrana d?tských cestujících

Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, byl nedostate?ný a odnímatelný. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

Za ochranu chodc? nezískala p?ední strana kapoty ani jeden bod.

Další informace

Výrobce uvádí, že Peugeot Partner (od ?ísla podvozku 1PM5 : 95189560) je vybudovaný na stejném základ? jako Berlingo a oba vozy mají stejné technické parametry.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
28mm
- posun nahoru
33mm
- bo?ní posun
28mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ano
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
42mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: konzola spodní ?ásti p?ístrojové desky, kryt sloupku a nastavovací páka, zapalovací sk?ínka
Intenzivní zatížení kolen
ano: spodná ?ást p?ístrojové desky, st?edová konzola, modul airbagu na stran? spolujezdce
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 94mm
Posun pedálu nahoru
žádni
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano (spolu s airbagem na ochranu trupu)
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Baby-Safe Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
- seda?ka pro t?íleté dít?
Kiddy-Life Universal, orientace ve sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Odstranitelný štítek na vnit?ní stran? slune?ní clony.
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
zranitelný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 067 od XI.2005