Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ľahké offroady  Toyota RAV4

Toyota RAV4


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i první zkoušce ?elního nárazu se airbagy spustily pozd?, protože jejich satelitní senzor se p?i nárazu odpojil p?ed?asn?. Toyota p?esm?rovala drátové vedení k senzoru a upravila software kontrolní jednotky tak, aby se v p?ípad? odpojení airbagy spustily d?íve. Euro NCAP povolil Toyot? otestovat takto vylepšené vozidlo. P?i opakované zkoušce se airbagy spustily tak, jak m?ly, a to i navzdory poškození kabel?. Toyota informovala Euro NCAP, že nemá v úmyslu upravit již prodaná vozidla. Kolena ?idi?e narazila pouze na okraj kolenního airbagu a dostala se do kontaktu s nosnou konzolou.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce se m?že používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag lze deaktivovat. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné a nesplnily požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pouze pro p?ední sedadla. Systém vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Za ochranu chodc? nezískala p?ední hrana kapoty ani jeden bod. Avšak z výkonu nárazníku i kapoty p?i testech se dá usoudit, že tyto ?ásti byly navrhnuty tak, aby chodc?m ochranu poskytovaly.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
ne
- posun nahoru
ne
- bo?ní posun
14mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
24mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: airbagová podp?rni konstrukce kolena ?idi?e
Intenzivní zatížení kolen
ano: airbagová podp?rni konstrukce kolena ?idi?e
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
brzda - 83mm
Posun pedálu nahoru
brzda - 2mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Šestijazy?ný textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 109 od XI.2005