Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Hyundai Sonata

Hyundai Sonata


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Výsledky z m??ení figurín ukázaly, že ?idi? by si poranil levé koleno nárazem na spodní hranu krytu sloupku ?azení. Kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce byla ohrožena tvrdými konstrukcemi, které mohly být nebezpe?né pro tuto ?ást t?la. Všechny t?i pedály se posunuly dozadu o více než 100 mm, což p?edstavuje možné riziko poran?ní ?idi?ových kotník? a spodní ?ásti jeho nohou.

Bo?ní náraz

Hyundai nebyl spokojený s p?vodním výkonem Sonaty p?i zkoušce bo?ního nárazu. Euro NCAP povolilo výrobci vozidlo upravit a takto vylepšené ho znovu otestovalo.

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce lze deaktivovat vypína?em, avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená. Sonata získala maximální po?et bod? za ochranu poskytnutou t?íletému dít?ti p?i dynamických testech (zkoušce ?elního a bo?ního nárazu).

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem
Systém je k dispozici pro ?idi?e i spolujezdce a splnil požadavky Euro NCAP.

Ochrana chodc?

?ást plochy kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dosp?lého chodce, byla v?tšinou hodnocena jako „dosta?ující“. Nárazník ani p?ední hrana kapoty nezískaly za ochranu chodc? ani jeden bod.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadu44mm
- posun nahorune
- bo?ní posun1mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu59mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení a páka nastavení, podp?rna konzola, stena odkládací sk?ínky
Intenzivní zatížení kolenano: zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení a páka nastavení, podp?rna konzola, stena odkládací sk?ínky
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozaduspojka - 139mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využíva bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguTextový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídostato?ná
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 148 od XI.2005