Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Mini vany  Citroën C4 Picasso

Citroën C4 Picasso


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Sou?ástí standardního vybavení Picassa je kolenní airbag pro ?idi?e. U takto vybavených vozidel mají výrobci šanci p?edvést Euro NCAP, že ochranu poskytuje celá ší?ka p?ístrojové desky, a to pro r?zné váhy i výšky cestujících. Euro NCAP si myslí, že n?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce Picassa by mohly být nebezpe?né pro stehna ?idi?e, pon?vadž se Citroën rozhodl nep?esv?d?it nás o opaku.

Bo?ní náraz

Vozidlo ztratilo malou ?ást bod? za ochranu hrudníku ?idi?e, avšak zaokrouhlené skóre za ochranu p?i bo?ním nárazu bylo maximálních 18 bod?.

Ochrana d?tských cestujících

P?i zkoušce ?elního nárazu se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy naklonila dop?edu, ?ímž byla ohrožena hlava figuríny jeden a p?lro?ního dít?te, která se potom dostala do kontaktu se zadní ?ástí sedadla ?idi?e. Kv?li tomu ztratilo vozidlo všechny body za ochranu hlavy této figuríny. Airbag spolujezdce lze deaktivovat vypína?em, ale informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Vozidlo bylo ohodnocené za to, že je vybavené upnutími a horním upevn?ním systému ISOFIX na sedadle spolujezdce a na všech t?ech sedadlech v druhé ?ad?, i když p?ítomnost t?chto upevn?ní není z?eteln? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Systém je k dispozici pro p?ední i zadní sedadla. Systém byl pro p?ední sedadla p?ijatelný, avšak informace o stavu zadních bezpe?nostních pás? byly nedosta?ující.

Ochrana chodc?

Nárazník získal za ochranu spodní ?ásti nohou chodc? maximální po?et bod?. ?ást plochy kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dít?te, byla v?tšinou hodnocena jako „dosta?ující“. Avšak ?ást kapoty, kam m?že narazit hlava dosp?lého chodce, nezískala ani jeden bod.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadu6mm
- posun nahoru16mm
- bo?ní posun17mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu9mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: sloupek ?ízení a nastavovací mechanizmus
Intenzivní zatížení kolenne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 38mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využíva bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguSedmijazy?ný textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)zranitelný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dostato?ná
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostato?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 082 od XI.2005