Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Kia Magentis

Kia Magentis


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i první zkoušce ?elního nárazu se airbag spolujezdce dostate?n? nenafoukl a nezabránil kontaktu hlavy figuríny s p?ístrojovou deskou. Pedály se p?i nárazu posunuly p?íliš dozadu do prostoru pro nohy ?idi?e a ohrozily tak spodní ?ást nohou, chodidla a kotníky ?idi?e. Kia navrhla upravit tyto dv? kritické oblasti vozidla a Euro NCAP jí povolilo op?tovné testování vozu. P?i opakované zkoušce se v airbagu vzduch udržel lépe a ochránil hlavu spolujezdce. Opat?ení, která m?la omezit posun pedál? vzad, byla úsp?šná jen ?áste?n? a deformace prostoru pro nohy ?idi?e stejn? jako posun brzdového pedálu sm?rem dozadu i tak mohly ?idi?e poranit. Kolena, stehna a pánev ?idi?e i spolujezdce byly chrán?ny jen trochu a n?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce pro n? p?edstavovaly možné nebezpe?í.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

Vozidlo získalo plný po?et bod? za ochranu figuríny t?íletého dít?te p?i dynamických testech. Kompatibilita vozidla se seda?kou doporu?enou pro jeden a p?lro?ní dít? byla slabá, kv?li tomu došlo p?i zkoušce ?elního nárazu k oto?ení seda?ky. Na sedadle spolujezdce se m?že používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag lze deaktivovat, avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, nebyl dost jasný a p?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla p?íslušn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pro p?ední sedadla a vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Za nedostate?nou ochranu nohou chodc? nezískaly nárazník ani p?ední hrana kapoty ani jeden bod. I kapota dostala za ochranu hlavy dosp?lého chodce nula bod?. ?ást plochy kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dít?te, dostala jen t?i body. Výrobci mají p?íležitost ozna?it testované oblasti, o kterých si myslí, že podají lepší výkon než p?i testech Euro NCAP. Kia žádnou takovou oblast pro Magentis neuvedla.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadu20mm
- posun nahorune
- bo?ní posun14mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu13mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: kovová konzola v p?ístrojové desce, kovový lem, sloupek ?ízení a krycí nosná v?ži?ka, víko odkládací sk?ínky
Intenzivní zatížení kolenano: kovová konzola v p?ístrojové desce, kovový lem, sloupek ?ízení a krycí nosná v?ži?ka, víko odkládací sk?ínky
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 137mm
Posun pedálu nahorubrzda - 54mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguVýstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na jedné stran? slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídostate?ná
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 100 od XI.2005