Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Mini vany  Škoda Roomster

Škoda Roomster


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i první zkoušce ?elního nárazu došlo k poškození kabel? vedoucích z baterie, ?ímž se p?erušil p?ívod elekt?iny. Kv?li tomu p?epína?e bezpe?nostních pás? nefungovaly dob?e a airbagy se spustily pozd?. Euro NCAP umožnilo Škod? test po úprav? t?chto kritických oblastí zopakovat. Navzdory snaze Škody o jejich ochranu byly kabely i p?i druhém testu poškozeny, ale díky p?eprogramované kontrolní jednotce, kondenzátoru v obvodu kontrolní jednotky a p?epína?? se spustily airbagy tak, jak m?ly. Škoda informovala Euro NCAP, že nebude upravovat už prodaná vozidla. Navzdory n?kterým úsp?šným úpravám se Euro NCAP nadále obává, že všechny hlavní elektrické kabely se mohou p?i ?elním nárazu takto poškodit. Dokud nehrozí riziko požáru, mohou cestující vozidlo po nehod? opustit bez toho, aniž by jakýkoliv jeho elektrický systém (nap?. výstražná sv?tla) fungoval. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro pánev, kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za ochranu obou figurín d?tí p?i dynamických testech. Na sedadle spolujezdce se m?že používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag lze deaktivovat. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, byl nedostate?ný. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla jasn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pro p?ední sedadla a vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Za ochranu nohou chodc? získal nárazník plný po?et bod?. Ale p?ední hrana kapoty nedostala ani jeden bod a ochrana hlav dosp?lých chodc? i d?tí byla hodnocena p?evážn? jako slabá.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahoru5mm
- bo?ní posun14mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu5mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: st?edová konzola, zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení a nastavovací páka, kryt batožinového prostoru
Intenzivní zatížení kolenano: st?edová konzola, zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení a nastavovací páka, kryt batožinového prostoru
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 33mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Fair BimboFix Tye II ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?Fair BimboFix Tye II ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguOdstranitelný piktogram na konci p?ístrojové desky
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 140 od XI.2005