Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Mazda 2

Mazda 2


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i první zkoušce se t?sn? p?ed nárazem spustily airbagy pozd? kv?li malé chyb? a ochrana ?idi?e i spolujezdce byla zpochybn?na. Mazda p?ezkoumala problém a vylepšila software na ovládání airbagu tak, aby takovéto situace zvládal efektivn?ji, protože p?i skute?ných nehodách k takovýmto poruchám m?že docházet. Automobily ve výrob? jsou nyní vybaveny novým softwarem a všechna vozidla vyrobena p?edtím budou vylepšena. P?i op?tovném testování se airbagy spustily správn?. Kabina pro cestující z?stala stabilní a kolena i stehna ?idi?e a spolujezdce byla dob?e chrán?na. Mazda ukázala, že kolena a stehna r?zn? vysokých cestujících v r?zných polohách p?i sezení by byla ochrán?na stejn? dob?e.

Bo?ní náraz
B?hem nárazu se otev?ely zadní dve?e na stran? nárazu a vozidlu za to byl stržen jeden bod.

Ochrana d?tských cestujících
Mazda 2 získala maximální po?et bod? za ochranu t?íletého dít?te na základ? reakcí figuríny p?i ?elním a bo?ním nárazu. Deale?i Mazdy mohou deaktivovat airbag spolujezdce, takže lze na jeho sedadle použít d?tskou seda?ku orientovanou proti sm?ru jízdy. Bez této úpravy by se na tomto sedadle nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag se nem?že deaktivovat manuáln?. Výstražný štítek, který na to m?l upozornit, nebyl p?im??ený a byl viditelný, jen když byla slune?ní clona spolujezdce sklopená. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Ochrana, kterou nohám chodc? poskytuje nárazník, byla ohodnocena jako p?im??ená. Plocha kapoty, kam m?že p?i nárazu dopadnout hlava dosp?lého chodce, byla ohodnocena jako p?evážn? slabá.
Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer BabySafe Plus ISOFIX
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Römer Duo Plus
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 147 od XI.2005