Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Nové crashtesty Dacie Logan

23 Máj 2006
Na velmi zajímavou a r?znorodou skupinku rozbitých automobil? upozor?ovala organizace EuroNCAP média se zna?ným p?edstihem, nebo? správn? tušila, že na výsledky t?chto crash test? ?ekají tisíce napjatých fanoušk? i nervózních manažer?. Krom? Smartu ForFour a Fiatu Stilo prošly nárazovou zkouškou významné novinky jako nové BMW 3, Mercedes-Benz t?ídy A nebo velmi úsp?šná dacia Logan.

Renault nenechal nic náhod? a znovu vyzkoušel odolnost modelu Vel Satis i absolutní novinky, nového generace Renaultu Clio. ?ty?i z celkem sedmi zkoušených voz? získaly p?t hv?zdi?ek za bezpe?nost posádky, pouze jeden automobil ovšem dosáhl na dv? hv?zdi?ky za bezpe?nost chodc?. Nejhorším výsledkem v tomto kole crash test? jsou t?i hv?zdi?ky za bezpe?nost posádky Dacie Logan.

Nyní blíže k jednotlivým výsledk?m. V kategorii supermini se rozjely proti p?ekážce dva vozy – Smart ForFour a nový Renault Clio. Renault Clio obstál tradi?n? velmi dob?e p?i ?elním (88%) i bo?ním nárazu (100%), ale zklamal devíti body (25%) za bezpe?nost chodc?. ?ty?i hv?zdi?ky a 80 procent za bezpe?nost chodc? je dobrý výsledek. Smart ForFour na výsledky clia nedosáhl.

?elní náraz ohodnocených dvanácti body (75%) a bo?ní náraz 13 body (72%) spole?n? s bodem za p?ipomenutí nezapnutých pás? vynesly forfouru ?ty?i hv?zdi?ky za bezpe?nost posádky. Pro chodce p?edstavuje forfour (nebo p?t) podle EuroNCAP ješt? v?tší riziko než clio, v této disciplín? získal automobil pouze sedm bod?, tedy 19%. Na nízké úrovni je rovn?ž ochrana d?tí (37% = dv? hv?zdi?ky).

Do kategorie malých rodinných voz? za?adilo EuroNCAP Dacii Logan, Mercedes-Benz t?ídy A a Fiat Stilo. Dacia Logan ve spole?nosti dražších konkurent? vybojovala t?i hv?zdi?ky za bezpe?nost chodc? s osmi body (50%) za ?elní náraz a jedenácti body (61%) za náraz bo?ní. Horší bodové hodnocení si logan vysloužil za slabší ochranu ?idi?ových chodidel a zvýšený tlak na ?idi??v i spolujezdc?v hrudník.

Riziko zran?ní hrozí rovn?ž od sloupku ?ízení. Za bezpe?nost chodc? dostala Dacia Logan pouze 5 bod? (14%), za bezpe?nost d?tí ovšem 31 bod? (63%). Druhým rozbitým vozem v kategorii malých rodinných voz? je Fiat Stilo. Jeho výsledky jsou nadpr?m?rné se ?ty?i hv?zdi?kami (69% - ?elní náraz, 83% - bo?ní náraz) za bezpe?nost posádky, jednou (22%) za bezpe?nost chodc? a ?ty?mi (76%) za bezpe?nost d?tí.

V roce 1999 získal Mercedes-Benz s t?ídou A ?ty?i hv?zdi?ky (?elní náraz - 69%, bo?ní náraz - 89%) ,takže m?l s novou t?ídou A co zlepšovat. Poda?ilo se. Nové á?ko výborn? obstálo p?i ?elním (94%) a ješt? lépe p?i bo?ním nárazu (100%) a jako jediné získalo za 17 bod? (47%) dv? hv?zdi?ky za bezpe?nost chodc?. Bezpe?nost d?tí byla ohodnocena 38 body (78%), tedy ?ty?mi hv?zdi?kami. Výsledek nové t?ídy A byl jedním z nejlepších.

Nebýt nízkého hodnocení za bezpe?nost chodc?, za?adilo by se nové BMW 3 mezi absolutní elitu. Takto se muselo spokojit se stoprocentním bodovým ziskem za ?elní náraz a 94% za bo?ní náraz. Bezpe?nost d?tí vy?íslená na 39 bod? (80%) je velmi dobrá, ale zmín?nou bezpe?nost chodc? se ?ty?mi body a 11% procenty si v Mnichov? za ráme?ek ur?it? nedají.

Renault Vel Satis si zopakoval crash test po dvou letech, tentokráte s funkcí p?ipomenutí nezapnutých bezpe?nostních pás? u spolujezdce. Ta pomohla zvýšit hodnocení, ale celkový výsledek s p?ti hv?zdi?kami za bezpe?nost posádky (100 procentní bodový zisk si p?ipsal Vel Satis za bo?ní náraz) a slabou jednou hv?zdi?kou (pouze 6%) za bezpe?nost chodc? z?stává nezm?n?n.


Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 146 od XI.2005