Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP

28 November 2005
Výsledky nej?erstv?jší várky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP byly zve?ejn?ny v Aténách. Do "klubu p?tihv?zdi?kových" p?ibyly další dva automobily - protentokrát se vytáhla malá MPV?ka. V ochran? chodc? se též žádná revoluce neudála...

I nadále bude nejrozumn?jší se mít p?ed auty na pozoru a p?enechat jim silnice. Naopak zm?nou, která by nem?la z?stat bez povšimnutí je nová kategorie hodnocení - ochrana d?tských pasažér?.

Nový test obsahuje op?t ?elní a bo?ní náraz. Bodové ohodnocení (a následn? p?id?lený po?et hv?zdi?ek - maximum je 5) získávají vozy v závislosti na schopnosti zabránit vážným poran?ním dít?te, které je usazené ve výrobcem doporu?ované d?tské seda?ce. Je nutno poznamenat, že bodové ohodnocení se vztahuje vždy pouze na kombinaci ur?ité (doporu?ené - testované) seda?ky a p?íslušného automobilu. Body tedy nehodnotí automobil, ?i seda?ku zvláš?. EuroNCAP zd?raz?uje, že testovaný automobil m?že s jinou d?tskou seda?kou dosahovat odlišných výsledk? a naopak, testovaná seda?ka umíst?ná v jiném automobilu m?že dosahovat jiného stupn? ochrany.

Vít?z? podzimního kola test? je více, v "klasických" disciplínách si nejlépe vedl VW

Program hodnocení ochranných vlastností automobil? p?i kolizích Euro NCAP byl spušt?n v roce 1997, jeho partnery jsou velké národní autokluby a ?ada národních i nadnárodních institucí.
Touran, který dosáhl na p?t hv?zdi?ek (z p?ti) za ochranu posádky a t?i za ochranu chodc? (z maximálních ?ty?). Na lesku mu však ubírá fakt, že "v d?tech" touran totáln? propadl a neodnesl si ani jednu hv?zdi?ku. Dalším premiantem je nový Renault Scénic, který si odnesl 5 hv?zd "za posádku", oproti touranu ztrácí 1 hv?zdi?ku v ochran? chodc? - má tak "standardní" 2. Z crashtest? na ochranu d?tí si pak odnesl hv?zdi?ky 3, což odpovídá výsledk?m ostatních hodnocených. T?etí v?z, který stojí za zmínku je op?t malé MPV - Ford Focus C-Max. V "klasických disciplínách" sice skon?il s dnes už standardními výsledky 4/2. Kde ovšem ohromil byla nová disciplína - d?ti. V kombinaci se seda?kou, kterou výrobce pro c-max doporu?uje, vyšlo Fordovo MPV ze všech testovaných voz? nejlépe a odnáší si 4 hv?zdi?ky z 5.

Na opa?ném konci skon?il další Renault - praktické kangoo si odneslo pouhé dv? hv?zdy za ochranu dít?te v d?tské seda?ce a jednu za ochranu chodc?. Všichni ostatní dosáhli alespo? na 3 hv?zdy.

Ke zbytku "testovaného pole" ?ekn?me, že co do ochrany cestujících si vedli bezvýjimky na 4 hv?zdi?ky. Bohužel se op?t potvrdilo, že na ostatní, neoplechované ú?astníky silni?ního provozu výrobci automobil? stále p?íliš ohled? neberou. Mimo zmi?ovaného touranu nikdo nep?ekro?il hranici 2 hv?zdi?ek. Nová disciplína - ochrana d?tí, skon?ila relativn? dob?e, mohla by být novým podn?tem pro automobilky p?i p?emýšlení nad bezpe?ností svých výtvor?. Nov? ustaveným standardem jsou 3 hv?zdi?ky (maximum je 5).


Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 039 od XI.2005