Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?

23 Máj 2006
P?edstavitelé Evropského programu hodnocení nových vozidel (Euro NCAP) oznámili, že Citroën C6 je prvním vozem, který získal ?ty?i hv?zdi?ky - maximální po?et - za ochranu chodc?. Tenhle v?z vyšší st?ední t?ídy rovn?ž získal p?t hv?zdi?ek za ochranu dosp?lých a ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu d?tských cestujících, co dokazuje, že p?i ochran? chodc? není za pot?ebí d?lat ústupky v ochran? pasažér?. S cílem snížit po?et úmrtí a poran?ní chodc? zd?raz?uje Euro NCAP už delší ?as pot?ebu lepší ochrany t?chto zranitelných ú?astník? silni?ního provozu.
Citroën C6 rozezná st?et s chodcem a aktivuje „zasouvací“ kapotu, díky které se vytvo?í v?tší prostor mezi kapotou a tuhými ?ástmi motoru. Je to první systém svého druhu, který Euro NCAP hodnotí, no o?ekává se, že se brzy objeví jiné podobné systémy. Seat León získal za ochranu chodc? t?i hv?zdi?ky, co je d?kazem rostoucího zájmu o bezpe?nost chodc? ze strany n?kterých výrobc? aut. Jeep Grand Cherokee nezískal za ochranu chodc? ani jeden bod a v této kategorii nezískal ani jednu hv?zdi?ku.

Claes Tingvall, p?edseda Euro NCAP, poznamenal:

„Moc se t?ším, že Citroën získal ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?. P?ed pár léty tvrdili n?kte?í výrobci aut, že to není možné. Te? je ale jasné, že výrobci, kte?í se zam??ili na všestrannou bezpe?nost, dokáží zajistit ochranu chod? bez jakýchkoli ústupk? v bezpe?nosti pasažér?. Úsp?ch Citroënu je obzvláš? d?ležitý proto, protože p?ichází v té samé chvíli jako vozidlo, které za ochranu chodc? nezískalo ani jeden bod. Takové zanedbání se nedá nijak ospravedlnit a Citroënu t?eba poblahop?át, protože ukázal ostatním p?íklad hodný následování.

Mezi nejnov?jšími, dnes (23. listopadu) zve?ejn?nými výsledky je i hodnocení Chevroletu Matiz s p?eškrtnutou t?etí hv?zdi?ku v kategorii ochrany dosp?lých cestujících. P?eškrtnutá hv?zdi?ka nazna?uje nep?ijateln? vysoké riziko smrtelných poran?ní v jednom aspektu výkonu vozidla, v tomto p?ípad? se jednalo o ochranu hrudníku p?i bo?ním nárazu. Matiz zaostává za ostatními vozidly kategorie malých voz?, kterých výsledky byli dnes rovn?ž zve?ejn?ny, zejména za Fiatem Punto a Toyotou Yaris, které získali maximální p?tihv?zdi?kové hodnocení za ochranu dosp?lých cestujících. Matiz je tak též jediným modelem testovaným v této fázi, který nemá ve standardní výbav? systém na p?ipomínání zapnutí pásu pro ?idi?e. Cílem t?chto systém? je podporovat používání bezpe?nostních pás? (1), které jsou mimo?ádn? d?ležité p?i efektivní ochran? pasažér?.

Claes Tingvall ?ekl:

„Je skv?lé, že krom? jednoho byly všechny vozidla, které jsme v této fázi testovali, vybaveny systémem na p?ipomínaní zapnutí pásu pro ?idi?e. Všechny bezpe?nostní opat?ení vozidla jsou zbyte?né, jestli cestující nebudou p?ipoutáni bezpe?nostními pásy, a víme, že tento systém velmi efektivn? podporuje používání bezpe?nostních pás?.“

„Mám radost z toho, že další dva modely z kategorie malých voz? zabezpe?ují p?tihv?zdi?kovou ochranu cestujících. Je z?ejmé, že výrobci nacházejí nové zp?soby, jak zajistit bezpe?nost i u malých voz?. No v této fázi máme taky vozidlo s p?eškrtnutou t?etí hv?zdi?kou, které dokazuje, že je stále co zlepšovat. Euro NCAP bude i nadále povzbuzovat všechny výrobce, aby zajistili co nejvyšší stupe? bezpe?nosti.“

Výsledky jsou uve?ejn?ny v kategoriích malé vozy, nižší st?ední t?ída, st?ední t?ída, vyšší st?ední t?ída, mini-MPV a off-road.

Edito?i p?ipomínají:

Euro NCAP oslavuje své 10. výro?í prestižní konferencí, která se bude konat 29. listopadu 2005. Profesor Claes Tingvall p?edstaví významné ú?astníky z Evropy, Japonska a USA. Konference zhodnotí, jak informa?ní programy pro spot?ebitele zvedli pov?domí ve?ejnosti o bezpe?nosti vozidel a vytvo?ili konkurence schopný trh výrobc? aut. Následovat bude tiskové vyhlášení. Jestli máte zájem o další informace nebo akreditaci, navštivte prosím stránku www.euroncap.com.

Seznam výsledk?

Malé vozy

Chevrolet Matiz
Ochrana cestujících: 3 hv?zdi?ky (t?etí hv?zdi?ka p?eškrtnutá)
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Daihatsu Sirion*
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Fiat Punto*
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky

Kia Rio
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Mitsubishi Colt
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Toyota Yaris*
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Volkswagen Fox
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Nižší st?ední t?ída

Seat León
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky

St?ední t?ída

Fiat Croma*
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Mazda 6
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Peugeot 407 Coupe
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Vyšší st?ední t?ída

Citroën C6
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 4 hv?zdi?ky

Mini-MPV

Citroën Berlingo
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Mazda 5*
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Off-road

Jeep Grand Cherokee
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 0 hv?zdi?ek

* už zve?ejn?né výsledky

Poznámka

(1) „Systém na p?ipomínání zapnutí pásu pro ?idi?e zajiš?uje tém?? stoprocentní používání bezpe?nostních pás?“, srpen 2005

Maria Krafft, Folksam, Švédsko

Pro více informací kontaktujte:

Sekretariát Euro NCAP
Tel: +32 2 400 77 40
Email: office@euroncap.com
Edi?ní poznámka:

1. Na Euro NCAP se ú?astní následovní organizace: Ministerství Dopravy Švédska, Holandska, Francouzska, N?mecka, Velké Británie a Katalánska, Nadace FIA, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), Thatcham a International Consumer Research and Testing (ICRT - Mezinárodní pr?zkum a testování spot?ebitel?) v zastoupení evropských spot?ebitelských organizací. Euro NCAP je rovn?ž podporováno Evropskou Komisí.

2. Nadále se budou testovat nové vozy všech t?íd.

3. Austrálie schválila stejné testovací protokoly jako Euro NCAP a uve?ej?uje výsledky od Euro NCAP vztahující se na místní trh. Testovací protokoly Euro NCAP jsou jedine?né v tom, že zahrnují zkoušky ?elního a bo?ního nárazu, zkoušku bo?ního nárazu na strom, a rovn?ž poskytují informace o ochran? chodc?.

4. Od listopadu 2003 hodnotí Euro NCAP ochranu d?tí osobitým hv?zdi?kovým hodnocením. Ud?luje se za kombinaci vozidla a specielních d?tských seda?ek, které odporu?il výrobce vozidla. Te? m?že tato kombinace získat za ochranu d?tí až p?t hv?zdi?ek. Hodnotí se popis instrukcí na upevn?ní d?tských seda?ek, schopnost vozidla seda?ky bezpe?n? umístit a jejich výkon p?i ?elné a bo?né nárazové zkoušce. No existují d?ležité obmezení tohoto hodnocení:
- Hodnocení ochrany d?tí se nevztahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombinací d?tských seda?ek.
- Nehodnotí se samotná testovaná d?tská seda?ka.
- Ta samá d?tská seda?ka testovaná v kombinaci s jinými vozidly m?že p?i hodnocení ochrany d?tí podat odlišné výsledky.

5. Zkouška ?elního nárazu se provádí p?i rychlosti 64 km/h (40mph) do p?esazené deformovatelné bariéry, zkouška bo?ního nárazu p?i rychlosti 50 km/h (30mph), zkouška bo?ního nárazu na strom p?i rychlosti 29 km/h (18mph) a zkoušky ochrany chodc? p?i rychlosti 40 km/h (25mph).

6. Kompletní výsledky test? budou zve?ejn?ny na stránce www.euroncap.com od 23. listopadu.Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 102 od XI.2005