Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?

10 August 2006

Euro NCAP se snaží p?inést zákazník?m co nejp?esn?jší a nejaktuáln?jší informace ohledn? bezpe?nosti nových vozidel, a proto oznamuje nejnov?jší výsledky testování model? Chevrolet Kalos, Nissan Note, Toyota RAV4 a Land Rover Discovery III.

P?i nedávném testování objevila organizace Euro NCAP nedostatky v bezpe?nostních systémech dvou ze ?ty?ech voz?, kterých výsledky dnes zve?ej?ujeme. U Nissanu Note se p?i bo?ním nárazu zlomilo jedno z upevn?ní d?tské seda?ky systému ISOFIX. Po p?ezkoumání této chyby informoval Nissan Euro NCAP, že poškozené upevn?ní d?tské seda?ky pocházelo z první série, která nebyla správn? sva?ená. Nissan tenhle problém vy?ešil a zavedl další kontroly. Také oznámil Euro NCAP, že chce požádat o vrácení všech poškozených model? a ud?lat p?íslušné úpravy.

Airbagy Toyoty RAV4 se p?i zkoušce ?elního nárazu aktivovali pozd?, co bylo zp?sobeno rychlým odd?lením senzorového kabelu p?i nárazu. Toyota zm?nila vedení kabelového svazku a upravila kontrolní jednotku airbagu tak, aby se airbagy rozvinuli ve správný moment a to i v p?ípad?, že by došlo k selhání senzorové spojení. P?i druhé zkoušce ?elního nárazu na už upraveném modelu se airbagy rozvinuli správn?, no p?i testu byl op?t poškozený senzorový kabel. Zmi?ované zm?ny byli zavedené do výroby již p?ed druhým testováním Euro NCAP. Toyota oznámila Euro NCAP, že nemá v plánu upravovat už prodané vozidla.

P?edseda Euro NCAP, Claes Tingvall, ?ekl: „I když ob? tyto vozidla získali ?ty?hv?zdi?kové hodnocení, o?ekávali jsme, že podají ješt? lepší výkon, protože jsou to nové modely. Znepokojuje mn?, že zkoušky Euro NCAP objevili možné problémy u automobil?, které už byli ve výrob? a v prodeji. Nissan je t?eba pochválit za úpravu již prodaných automobil? a myslíme si, že všichni zákazníci by m?li požádat o úpravu svých vozidel, jestli se objeví tenhle nedostatek.“

Co se tý?e ochrany chodc?, Euro NCAP má radost z toho, že Toyota RAV4 se stala jenom druhým lehkým offroadem, který získal t?íhv?zdi?kové hodnocení. Tohle je v protikladu s hodnocením Land Roveru Discovery, který za bezpe?nost chodc? získal pouze jednu hv?zdi?ku. Zatím nijaký t?žký offroad nezískal více jak dv? hv?zdi?ky.

Claes Tingvall vyhlásil: „Honda CR-V byla prvním offroadem, který za bezpe?nost chodc? získal t?i hv?zdi?ky. To bylo v ?ervnu 2002. Jsem rád, že Toyota kone?n? v?novala pozornost tomuto problému a že RAV4 podal dobrý výkon. Z toho je z?ejmé, že díky relativn? jednoduchým dizajnovým zm?nám m?žou být chodci lépe chrán?ni. Vyzývám další výrobce, aby následovali tenhle p?íklad.“

Chevrolet Kalos podal nejhorší výkon ze všech ?ty?ech vozidel, kterých výsledky dnes zve?ej?ujeme. Za ochranu posádky získal pouze t?i hv?zdi?ky, no tenhle výsledek je lepší jako u Avea, kterého hodnocení bylo uve?ejn?no v únoru. Chevrolet informoval Euro NCAP, že Aveo bylo vylepšenou verzí Kalosu.

Podrobn?jší hodnocení t?chto voz? jsou k vid?ní na www.euroncap.com. Celkové výsledky test? jsou k dispozici od 28. ?ervence 2006.

Protože Euro NCAP je tady pro spot?ebitele, uve?ej?ují se výsledky test? co nejd?ív. Navšt?vujte naši webovou stránku a dozvíte se nejbližší podrobné výsledky.

Jestli máte zájem o další informace, kontaktujte pracovišt? Euro NCAP: office@euroncap.com.

Seznam výsledk?:

MALÁ VOZIDLA:

CHEVROLET KALOS
Ochrana cestujících: 3 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

NISSAN NOTE
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

LEHKÝ OFFROAD:

TOYOTA RAV4
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky

??ŽKÝ OFFROAD:

LAND ROVER DISCOVERY III
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka


Edi?ní poznámka:

1. Protože byla nedávno zavedena kategorie hodnocení ochrany d?tských cestujících, je d?ležité správn? chápat kategorii hodnocení ochrany dosp?lých pasažér?. Kdysi se ozna?ovala názvy „celkové“ hodnocení nebo hodnocení „ochrany cestujících“, ani jeden název však dnes už nevyhovuje.

2. Zkouška ?elního nárazu se provádí p?i rychlosti 64 km/h (40mph) do p?esazené deformovatelné bariéry, zkouška bo?ního nárazu p?i rychlosti 50 km/h (30mph), zkouška bo?ního nárazu na strom p?i rychlosti 29 km/h (18mph) a zkoušky ochrany chodc? p?i rychlosti 40 km/h (25mph).

3. Porovnání r?zných velikostních kategorií: Nesnažte se porovnávat hodnocení vozidel v odlišných sekcích resp. hmotnostních skupinách. Cílem zkoušky ?elního nárazu je vyhodnotit chování vozidla p?i náraze na jiné vozidlo podobné hmotnosti. Není možné ur?it, co by se stalo, kdyby do sebe narazili vozidla zna?n? odlišné hmotnosti. Nejv?tší vliv nemá rozdíl hmotnosti, nýbrž p?sobení hmotnosti na konstruk?ní pevnost spojené s relativní výškou konstrukce od zem?.Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 121 od XI.2005