Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre

5 Júl 2005

Vrcholní nezávislá evropská crashtestová organizace Euro NCAP potvrdila, že Peugeot 1007 se stává vozidlem s v?bec nejvyšším skóre za ochranu posádky v rámci všech t?íd. Peugeot je také nejlepším ve t?íd? supermini a je jedním ze sedmi automobil?, které získali vytoužené p?tihv?zdi?kové hodnocení za ochranu posádky. Další výsledky test? odolnosti proti náraz?m pro vyšší st?ední t?ídu, st?ední t?ídu, kompaktní vozidla, malá vozidla a mini vany budou oznámené na tiskové konferenci dnes (28.6.) ve Štokholmu, na které se zú?astní Euro NCAP a Švédská zpráva cest (SRA).

Ceny „Nejlepší ze t?ídy“ za ochranu posádky získali také Lexus GS300 (vyšší st?ední t?ída) a Mercedes t?ídy A (kompaktní vozidla). Sedm automobil? obdrželo ?ty?hv?zdi?kové hodnocení Euro NCAP za ochranu d?tí a Honda FR-V a Suzuki Swift získali t?íhv?zdi?kové hodnocení za bezpe?nost chodc?.

V tomhle kole p?edstavili automobilky Peugeot (u modelu 1007) a Mercedes (ve své t?íd? A) inteligentní p?ipomína?e zapnutí pás? pro cestující na zadních sedadlech. Dva automobily zmi?ované v této souvislosti v p?edchozích fázích, Renault Laguna a Renault Vel Satis, rozší?ili tyhle systémy i pro cestující na p?edních sedadlech. Všechno tohle je moc d?ležité, protože jestli chceme maximalizovat nesmírný p?ínos Euro NCAP v oblasti bezpe?nosti a zabránit sedmi tisíc?m úmrtí v Evrop? v d?sledku nep?ipoutání se bezpe?nostním pásem, je nevyhnutné zvyšovat po?et p?ipoutaných cestujících.

Claes Tingvall, p?edseda Euro NCAP, ?íká:

„Mám radost z toho, že více jak polovina automobil? testovaných v tomhle kole získala za bezpe?nost posádky nejvyšší p?tihv?zdi?kové hodnocení, a t?i z t?chto voz? získali ocen?ní „nejlepší ze t?ídy“. Evropský zákazníci si teda mohou vybrat ze zatím nejširší nabídky bezpe?ných voz?.“

„S pot?šením zjiš?uji, že s použitím odporu?ených d?tských seda?ek získává ?ím dál tím víc automobil? ?ty?hv?zdi?kové hodnocení za ochranu d?tí. Je to vítané zlepšení, a?koliv je d?ležité poznamenat, že hodnocení se týká pouze kombinace vozidla s konkrétní seda?kou.“

„Mnoho výrobc? se te? zam??uje na ochranu chodc? a p?i zlepšování ochrany chodc? a jiných zranitelných ú?astník? silni?ního provozu dosáhli obrovský pokrok, i když n?kte?í v tomhle sm?ru nadále zaostávají.“

„Vyzval bych všechny výrobce, aby použili nejlepší vozidlo své t?ídy jako nivela?ní zna?ku a aby se dvojnásobn? snažili vylepšit tuto d?ležitou bezpe?nostní oblast.“

„Krom? jednoho byli všechny automobily vybavené n?jakou formou p?ipomína?e zapnutí bezpe?nostních pás? a mám radost z toho, že ?ím dál tím víc voz? má všechny sedadla vybavené t?mito systémy.“

„Mnoho automobil? se te? dá koupit se systémem kontroly stability a výzkumy dopravních nehod ukázali, že tyto systémy mohou pomoci ?idi??m udržet kontrolu auta. Výzkumy taky potvrdili, že kdyby byli všechny vozidla v Evrop? vybavené t?mito systémy, mohli se zachránit tisícky život?. P?ínos t?chto systém? je tak d?ležitý, že Euro NCAP d?razn? doporu?uje všem kupujícím, aby si vybrali vozidlo vybavené tímto systémem.“

Seznam výsledk?:

Malá vozidla:

Peugeot 1007
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Renault Clio
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Citroen C1
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Suzuki Swift
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky

Smart forfour
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 2 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Kompaktní vozidla:

Mercedes t?ídy A
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Fiat Stilo
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Dacia Logan
Ochrana cestujících: 3 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

St?ední t?ída:

BMW 3
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

VW Passat
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Vyšší st?ední t?ída:

Lexus GS300
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Mini vany:

Opel / Vauxhall Zafira
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Honda FR-V
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky

Dr. Stephen Ladyman, Ministr dopravy UK, ?íká:

„Mám radost z toho, že výrobci automobil? si nadále vylepšují hodnocení v nezávislých testech Euro NCAP a p?inášejí systémy zlepšující bezpe?nost posádky. Obzvláš? kladn? hodnotím nové opat?ení na ochranu cestujících p?i bo?ním nárazu a t?ším se na další vylepšení ochranných opat?ení proti tomuto typu nehod.“

„Ale vyzval bych výrobce, aby zapojili stejné úsilí a šikovnost i na ?ešení ochrany d?tí, aby tak vylepšili smutné skóre za testy ochrany d?tských cestujících.“

Andrew Miller, ?editel výzkumu v Thatcham, dodává:

„Thatcham jako zástupce britských pojiš?ovacích spole?ností se t?ší nep?etržitému pokroku p?i zajiš?ování ochrany posádky, jaký se ukázal p?i posledních hodnoceních. No musíme p?ipomenout i to, že Dacia Logan, automobil navrhnutý pro p?istupující státy, získal omnoho nižší hodnocení za bezpe?nost jak je b?žné pro širší evropský trh.“

David Ward, generální ?editel Nadace FIA, upozor?uje:

„Takovýhle start má veliký význam, protože Euro NCAP po prvýkrát doporu?uje systém elektronické kontroly stability (ESC) jako d?ležité bezpe?nostní vybavení vozidla, které by m?li zákazníci vyhledávat p?i koup? nového vozu. Technologie tohoto druhu m?že být nesmírn? d?ležitá, protože dokáže zabránit srážce a dopl?uje existující program cash test? Euro NCAP zam??ený na minimalizování d?sledk? havárie. Nová generace bezpe?ného vozu musí spájet technologii, která zabrání srážce a p?tihv?zdi?kovou ochranu p?i havárii.“

Dr. Wilfried Klanner, testovací a technický manažér pro ADAC, ?íká:

„Celkové výsledky 16. kola potvrdili dobrou úrove? kola p?edcházejícího a fakt, že pasivní bezpe?nost vozidla se neustále širokospektráln? vylepšuje. I p?es r?znorodost vybraných t?íd voz? vykazuje v?tšina z nich dobrou úrove? ochrany.“

„No u ochrany chodc? je ješt? co vylepšovat. S výjimkou Hondy FR-V a Suzuki Swiftu, které získali t?i hv?zdi?ky, bylo šest model? ohodnocených dv?ma hv?zdi?kami a dalších p?t obdrželo pouze smutné jednohv?zdi?kové hodnocení.“

Guido Adriaenssens, výkonný ?editel ICRT, se vyjád?il:

„Te? když velká v?tšina automobil? zajiš?uje dostate?nou ochranu posádky p?i bo?ním i ?elním nárazu, a jenom Dacia Logan zaostává v dnes prezentovaných výsledcích, ?elí Euro NCAP výzv? rozší?it své hodnocení o nové oblasti.“

„Hyperflexe krku a podobné poran?ní jsou mimo?ádn? ?astým jevem. Výrobci aut to p?iznávají a ve svých automobilech p?edstavují aktivní ochranné systémy. ICRT siln? podporuje iniciativy Euro NCAP o rozší?ení svého programu tak, aby zahrnoval i testování ochrany proti hyperflexi krku.“

Edi?ní poznámka:

1. Na Euro NCAP se ú?astní následovní organizace: Ministerství Dopravy Švédska, Holandska, Francouzska, N?mecka, Velké Británie a Katalánska, Nadace FIA, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), Thatcham a International Consumer Research and Testing (ICRT - Mezinárodní pr?zkum a testování spot?ebitel?) v zastoupení evropských spot?ebitelských organizací. Euro NCAP je rovn?ž podporováno Evropskou Komisí.

2. Výsledky se vyhlašují ve Štokholmu.

3. Nadále se budou testovat nové vozy všech t?íd.

4. Austrálie schválila stejné testovací protokoly jako Euro NCAP a uve?ej?uje výsledky od Euro NCAP vztahující se na místní trh. Testovací protokoly Euro NCAP jsou jedine?né v tom, že zahrnují zkoušky ?elního a bo?ního nárazu, zkoušku bo?ního nárazu na strom, a rovn?ž poskytují informace o ochran? chodc?.

5. Od listopadu 2003 hodnotí Euro NCAP ochranu d?tí osobitým hv?zdi?kovým hodnocením. Ud?luje se za kombinaci vozidla a specielních d?tských seda?ek, které odporu?il výrobce vozidla. Te? m?že tato kombinace získat za ochranu d?tí až p?t hv?zdi?ek. Hodnotí se popis instrukcí na upevn?ní d?tských seda?ek, schopnost vozidla seda?ky bezpe?n? umístit a jejich výkon p?i ?elné a bo?né nárazové zkoušce. No existují d?ležité obmezení tohoto hodnocení:

- Hodnocení ochrany d?tí se nevztahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombinací d?tských seda?ek.

- Nehodnotí se samotná testovaná d?tská seda?ka.

- Ta samá d?tská seda?ka testovaná v kombinaci s jinými vozidly m?že p?i hodnocení ochrany d?tí podat odlišné výsledky.

6. Zkouška ?elního nárazu se provádí p?i rychlosti 64 km/h (40mph) do p?esazené deformovatelné bariéry, zkouška bo?ního nárazu p?i rychlosti 50 km/h (30mph), zkouška bo?ního nárazu na strom p?i rychlosti 29 km/h (18mph) a zkoušky ochrany chodc? p?i rychlosti 40 km/h (25mph).Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 097 od XI.2005