Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Nové výsledky crashtest? EuroNCAP

5 December 2006

Dnes uve?ej?ujeme další výsledek, a to i pro Hyundai Sonata.

?ty?i vozy získaly maximální p?tihv?zdi?kové hodnocení za ochranu dosp?lých cestujících – Ford Galaxy, Mercedes-Benz t?ídy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso. Všechny ostatní vozy, v?etn? Hondy Civic a Audi Q7, získaly ?ty?i hv?zdi?ky.

 

Vozy s p?ti hv?zdi?kami pochválil p?edseda Euro NCAP, Claes Tingvall: „Tito výrobci jsou jasn? p?esv?d?ení o tom, že jejich zákazníci požadují nejvyšší úrove? bezpe?nosti a dokáží tuto vysokou úrove? ochrany u svých voz? zabezpe?it. Mám radost, že tito výrobci permanentn? získávají vysoké hodnocení.“

Opa?ným p?ípadem je Honda, která za sv?j Civic o?ekávala p?tihv?zdi?kové hodnocení. Zklamáním pro Euro NCAP však bylo, že podle test? podal Civic výkon hodný pouze ?ty? hv?zdi?ek, což je ve srovnání s jinými vozy v této kategorii nekonkuren?ní výsledek.

 

Claes Tingvall: „Jsme zklamáni z toho, i když to asi není p?ekvapující, že n?kte?í výrobci se snaží rozši?ovat informaci, že od Euro NCAP o?ekávají nejvyšší hodnocení. Honda na svých webových stránkách uvádí, že za Civic o?ekávala p?tihv?zdi?kové hodnocení, a d?lá to i po zve?ejn?ní našich výsledk?. Taková vyjád?ení jasn? zavád?jí a mýlí ve?ejnost. Honda musí vozidlo s p?tihv?zdi?kovým hodnocením ješt? vyrobit a m?la by ?ekat, dokud nezve?ejníme výsledky, a ne uvád?t n?co jiného.“

 

P?i zkoušce ?elního nárazu došlo u Audi Q7 k vážným trhlinám v oblasti nohou v d?sledku chybného sváru. Audi se vyjád?ilo, že po zkouškách Euro NCAP vylepšilo kvalitu výroby, avšak necht?lo dodat v?z na op?tovné testování.

 

Claes Tingvall: „Q7 je drahý prestižní v?z od zna?ky známé kvalitními produkty. Ti, kte?í si v?z koupili, budou zklamáni, že nezískal lepší hodnocení než n?které starší a lacin?jší vozy té samé kategorie. Lidi, co za auto zaplatí hodn? pen?z, ur?it? o?ekávají, že získá nejvyšší hodnocení za ochranu.“

 

Šest voz? získalo ?ty?hv?zdi?kové hodnocení za ochranu d?tských cestujících a další t?i vozy obdržely t?i hv?zdi?ky.

 

Honda Civic byla jediným vozem, který získal za ochranu chodc? t?i hv?zdi?ky. Všechny ostatní vozy byly ohodnoceny dv?ma hv?zdi?kami krom? Kie Carneval, který dostal pouze jednu hv?zdi?ku.

 

Claes Tingvall: „Mám radost z toho, že Honda nadále získává dobré výsledky za ochranu chodc?. Více voz? už získalo v této kategorii t?i hv?zdi?ky a doufáme, že tento trend se rozší?í do celého automobilového pr?myslu. Zárove? jsme ale zklamáni z toho, že Kia získala pouze jednu hv?zdi?ku. Sv?d?í to o tom, že n?kte?í výrobci po?ád neberou ochranu chodc? vážn? a o?ividn? mají co d?lat, aby dohonili ostatní. Cht?li bychom, aby Kia a další výrobci se slabšími výsledky kladli mnohem v?tší d?raz na ochranu t?chto zranitelných ú?astník? silni?ního provozu.“Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 116 od XI.2005