Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost

19 Február 2007
Euro NCAP dnes zve?ej?uje výsledky testování nejnov?jší série automobil? a je šokováno tím, že n?kte?í výrobci stále ignorují jeho snahu o lepší bezpe?nost rodinných automobil?. P?ed sedmi lety dostal Chrysler Voyager za bezpe?nost pouze dv? hv?zdi?ky, dnes získal op?t velmi nízké hodnocení - dv? hv?zdi?ky, p?i?emž druhá je p?eškrtnutá.

Euro NCAP poprvé testovalo skupinu van?, ve které byl i Voyager, v roce 1999. Pouze dv? z osmi vozidel získala ?ty?i hv?zdi?ky, což tehdy bylo maximum. P?i testování Euro NCAP zjistilo, že vany byly slabší p?i zkoušce ?elního nárazu. Od té doby mnozí výrobci svá vozidla zna?n? vylepšili, a to nejen v této oblasti. V srpnu 2006 ud?lilo Euro NCAP Fordu S-MAX 36 bod? a p?tihv?zdi?kové hodnocení, S-MAX se tak stal vanem se zatím nejlepším výkonem.

Jak ale ukazuje Chrysler Voyager, navzdory tomuto pokroku n?kte?í výrobci i nadále prodávají vozidla, která se jen málo liší od voz? testovaných v roce 1999. V testech z tohoto m?síce nedosáhl Voyager s ?ízením na pravé stran? minimálního skóre k ud?lení t?í hv?zdi?ek za ochranu dosp?lých cestujících. Výsledky též nazna?ily nep?ijateln? vysoké riziko vážného ?i smrtelného poran?ní, kv?li tomu je druhá hv?zdi?ka p?eškrtnutá.

P?edseda Euro NCAP, Claes Tingvall: „Je hrozné, že ani za sedm let nedokázal výrobce vylepšit bezpe?nost tohoto vozidla, jehož jasnou cílovou skupinou jsou rodiny. Ješt? horší je však to, že ve Velké Británii Chrysler nadále prodává tuto verzi, zatímco jinde v Evrop? je k dispozici lépe vybavená a bezpe?n?jší verze s ?ízením na levé stran?. Doufám, že Chrysler bude v budoucnosti více dbát na bezpe?nost.“

V dnešních výsledcích též najdete nedostate?né skóre n?kterých vozidel za ochranu chodc?. Chrysler Voyager je na tom op?t nejh??e, nezískal ani jeden bod a nebyla mu tedy ud?lena žádná hv?zdi?ka. Jeep Grand Cherokee, který také vyrábí Chrysler, si po?ínal st?jn? špatn? jako v roce 2005.

P?edseda Euro NCAP, Claes Tingvall: „Jsem stále zklamaný z toho, že výrobci se málo snaží vylepšit úrove? ochrany chodc?. V této oblasti je jen pár vozidel s vynikajícími výsledky a je tu obrovský prostor pro zlepšení.“

Dnešní výsledky jsou v kategoriích vany, lehké offroady a kompaktní vozidla.

Podrobné hodnocení t?chto vozidel jsou k dispozici na www.euroncap.com.
Kompletní výsledky test? budou zve?ejn?ny 31. ledna 2007.

Na stránce Euro NCAP je též k dispozici nový balí?ek pro noviná?e „Desetiletá cesta van?“.

Pokud pot?ebujete videozáznamy test? z tohoto m?síce nebo videozáznamy van? z balí?ku pro noviná?e, klidn? nás kontaktujte.

Seznam výsledk?:

VANY

Chrysler Voyager
Ochrana cestujících: 2 hv?zdi?ky, druhá p?eškrtnutá
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 0 hv?zdi?ek
LEHKÉ OFFROADY

Chevrolet Captiva
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

KOMPAKTNÍ VOZIDLA

Volkswagen Eos
Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky

Volvo C30
Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka

Edi?ní poznámka:

1. Pon?vadž se p?ed nedávnem zavedla kategorie hodnocení ochrany d?tských cestujících, je d?ležité správn? chápat kategorii hodnocení ochrany dosp?lých pasažer?. Kdysi se ozna?ovaly názvy „celkové“ hodnocení nebo hodnocení „ochrany cestujících“, ani jeden název však dnes už nevyhovuje.

2. Zkouška ?elního nárazu se vykonává p?i rychlosti 64 km/h (40mph) do p?edsunuté deforma?ní bariéry, zkouška bo?ního nárazu p?i rychlosti 50 km/h (30mph), zkouška nárazu do sloupu p?i rychlosti 29 km/h (18mph) a zkouška ochrany chodc? p?i rychlosti 40 km/h (25mph).

3. Porovnání r?zných velikostních kategorií: Nesnažte se porovnávat hodnocení vozidel v odlišných sekcích resp. hmotnostních skupinách. Cílem zkoušky ?elního nárazu je vyhodnotit chování vozidla p?i nárazu na jiné vozidlo podobné hmotnosti. Není možné ur?it, co by se stalo, kdyby do sebe narazila vozidla zna?n? odlišné hmotnosti. Nejv?tší vliv nemá rozdíl hmotnosti, ale p?sobení hmotnosti na konstruk?ní pevnost spojené s relativní výškou konstrukce od zem?.Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 032 od XI.2005