Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15745
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Euro NCAP testuje naplno

27 December 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70. Všechna vozidla byla podrobena p?ísným test?m Euro NCAP, p?itom se odhalily chyby, které p?i svých bezpe?nostních testech nezaregistrovali ani samotní výrobci.

P?i testování Mazdy 2 z ?ady malých vozidel a Volva V70 z kategorie „st?ední t?ída“ se u obou zaznamenaly problémy s rozvinutím airbag?. P?i zkoušce ?elního nárazu Mazdy 2 zp?sobila malá porucha t?sn? p?ed nárazem opožd?nou aktivaci airbag? a bezpe?nost ?idi?e i spolujezdce byla ohrožena. I když tyto poruchy nejsou sou?ástí test? Euro NCAP, mohlo by k nim dojít p?i skute?ných nárazech. U Volva V70 se hlavový záclonový airbag pozd? rozvinul p?i bo?ní nárazové zkoušce do sloupu.

Oba výrobci podnikli kroky k odstran?ní t?chto problém?. Mazda zlepšila software na ovládání airbag? u vozidel ve výrob? a spojí se se všemi vlastníky Mazdy 2, aby tak zajistila jeho aktualizaci. Volvo souhlasilo s tím, že upraví vozidla ve výrob? a zkontaktuje se se všemi majiteli V70. Na základ? tohoto závazku upravit vozidla tak, aby odpovídala aktualizovaným technickým normám, dostaly Mazda i Volvo povolení zú?astnit se op?tovného testování. Výsledky, které dnes zve?ej?ujeme, jsou z druhého testování. V jeho pr?b?hu se airbagy Mazdy 2 aktivovaly správn?, ale záclonový airbag Volva 70 se bohužel spustil op?t pozd?. Volvo v sou?asnosti p?ešet?uje tento problém. Zákazníci, kte?í se obávají o bezpe?nost svých vozidel, by se m?li spojit s místním dealerem.

Tajemník Euro NCAP Michiel van Ratingen: „Práv? proto existuje Euro NCAP, aby nezávisle hodnotilo bezpe?nost, kterou tato vozidla poskytují spot?ebitel?m, a aby odhalovalo p?esn? tyto druhy chyb. Pokud se objeví bezpe?nostní problém, nebudeme vozidlo op?tovn? testovat, dokud se problém neopraví u všech vozidel.“

Z dnes zve?ejn?ných výsledk? získala ?ty?i vozidla (Mazda 2, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70) p?t hv?zdi?ek za ochranu dosp?lých cestujících. Renault Laguna by byl vozidlem s v?bec nejvyšším skóre za ochranu dosp?lých cestujících u Euro NCAP, kdyby neztratil bod za otev?ení zadních dve?í p?i zkoušce bo?ního nárazu.

Euro NCAP je zklamáno tím, že ani jedno z t?chto vozidel nezískalo víc než t?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?.

Dnes jsou zve?ejn?ny výsledky pro vozidla ve t?ídách „malá vozidla“, „kompaktní vozidla“ a „st?ední t?ída“. Detailn?jší hodnocení t?chto voz? si m?žete prohlédnout na www.euroncap.com.

Pon?vadž Euro NCAP je tu pro spot?ebitele, uve?ej?ují se výsledky test? co nejd?íve. Navšt?vujte naší webovou stránku a dozvíte se nejbližší podrobné výsledky.Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 620 od XI.2005