Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15745
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii

4 Marec 2008
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200. P?ísné testy Euro NCAP odhalily, že bezpe?nost vozidel této kategorie není pro n?které výrobce prioritou.

Pick-upy se tradi?ne kupují a používají za komer?ními ú?ely. V posledních letech roste poptávka po tomto druhu auta – v porovnání s p?edcházejícím rokem vzrostl v roce 2007 po?et p?ihlášených vozidel tohoto typu v Evrop? o 7,2%, p?i?emž v nových ?lenských státech byl tento nár?st ješt? v?tší - o 24,7%. Euro NCAP si též všimlo, že výrobci u
pick-up? zvyšují úrove? dopl?kového vybavení a ozdobných díl?, a tím se snaží zaujmout zákazníky, kte?í by takováto vozidla použili spíše na p?evoz rodiny než za komer?ním ú?elem - v n?kterých krajích mohou být d?vodem nap?íklad da?ové stimuly. Euro NCAP má však obavy o bezpe?nost t?chto vozidel. Jak ?ekl Dr. Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP: „Euro NCAP musí fungovat jako ochránce bezpe?nosti spot?ebitel?. Testování t?chto voz? se stává nutností, když si uv?domíme, že se už nepoužívají jen na p?evoz zboží. Výrobci musí po?ítat s tím, že otestujeme všechny vozy, které mají vliv na bezpe?nost evropských spot?ebitel?.“

Obavy Euro NCAP byly oprávn?né – Nissan Navara i Isuzu D-MAX/Rodeo dosáhly p?i hodnocení bezpe?nosti dosp?lých cestujících jen slabých výsledk?. Potvrzuje to názor Euro NCAP, že automobilky by m?ly zlepšit testování svých vozidel ješt? p?ed tím, než se dostanou do výroby. P?i testování též Euro NCAP potvrdilo svou d?ležitou úlohu p?i zvyšování úrovn? bezpe?nosti vozidel jezdících na našich cestách. Navara dosáhla mimo?ádn? slabého hodnocení – jednu p?eškrtnutou hv?zdi?ku. Následn? na to Nissan vyhlásil kampa? s cílem zlepšit airbagový software každé prodané Navary. Euro NCAP v sou?asnosti hodnotí upravené vozidlo a výsledky zve?ejní co nejd?íve. Isuzu D-MAX/Rodeo taktéž zklamalo ziskem dvou hv?zdi?ek, ze kterých je jedna p?eškrtnutá, za ochranu dosp?lých cestujících, a to kv?li nep?ijateln? vysokému riziku smrtelných zran?ní v oblasti hrudníku.

Nejlepším z testovaných picku-p? byl Mitsubishi L200, který za ochranu dosp?lých cestujících získal úctyhodné ?ty?i hv?zdi?ky. Všechna vozidla však nedostate?n? chrání d?tské cestující a chodce.

Euro NCAP dnes též uve?ej?uje výsledky Suzuki Splash, Daihatsu Terios, Renaultu Kangoo, Citroënu C5 a BMW X3.

Z t?chto vozidel získal za ochranu dosp?lých cestujících p?t hv?zdi?ek pouze Citroën C5. Na rozdíl od p?edcházející C5, systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem pro spolujezdce neplní požadavky Euro NCAP. V porovnání s pr?kopnickou technologií na ochranu chodc?, kterou Citroën p?edstavil u C6, byly dv? hv?zdi?ky u C5 zklamáním.

Výsledky, které byly dnes zve?ejn?ny, se týkají kategorií pick-up, malá vozidla, st?ední t?ída, lehké offroady a mini vany. Podrobné hodnocení vozidel si m?žete prohlédnout na stránce www.euroncap.com.

Výsledky test? Euro NCAP se zve?ej?ují ?tvrtro?n?. Pokud máte zájem o podrobné výsledky nejbližších zkoušek, sledujte naší stránku.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte komunika?ní manažerku Cordelii Wilson na ?ísle +32 2 4007746 nebo e-mailem.
PICK-UP

Isuzu D-MAX/Rodeo


Ochrana cestujících: 2 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 2 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka


Mitsubishi L200

Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?ka


Nissan Navara

Ochrana cestujících: 1 hv?zdi?ka
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky
MALÁ VOZIDLA

Suzuki Splash


Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?ky
ST?EDNÍ T?ÍDA

Citroën C5


Ochrana cestujících: 5 hv?zdi?ek
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?ky
MINY VANY

Renault Kangoo


Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 2 hv?zdi?kyLEHKÉ OFFROADY

BMW X3


Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 4 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 1 hv?zdi?kaDaihatsu Terios

Ochrana cestujících: 4 hv?zdi?ky
Ochrana d?tí: 3 hv?zdi?ky
Ochrana chodc?: 3 hv?zdi?kySeznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 627 od XI.2005