Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15747
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení

21 Júl 2008

Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší - u nĕkterých výrobc? sice došlo ke zlepšení, ale Euro NCAP se zklamáním zjistilo, že v jednotlivých zemích a t?ídách stále existují velké rozdíly co se tý?e ESC jako sou?ásti standardního vybavení.

Evropská Komise nedávno navrhla, aby ESC byla povinná pro všechny nové typy vozidel od roku 2012, p?i?emž všechna nová vozidla by jí byla povinnĕ vybavena od roku 2014. To jsou však další ?ty?i roky, než budou nĕkterá nová vozidla muset mít ESC. Ve skute?nosti by to mohlo trvat ještĕ nĕkolik let více, než by každé p?edávané vozidlo bylo vybaveno touto už roky existující bezpe?nostní technologií. Do té doby jsou spot?ebitelé odkázáni na obchodní rozhodnutí výrobc?, zda budou tuto technologii, která dokáže prokazateln? zachránit lidský život, nabízet ve standardním vybavení svých vozidel. Euro NCAP má obavy, že pokud se bude ESC nabízet jako volitelná výbava, bude pro zákazníky velmi drahá a to je odradí od jejího zakoupení. Euro NCAP si myslí, že ESC by m?la být sou?ástí standardní výbavy jednoduše proto, že ro?ne lze takto zabránit 4.000 úmrtím a 100.000 zran?ním.

Výzkum Euro NCAP odhalil, že n?kte?í výrobci, jako nap?íklad Ford, Hyundai, Mazda a Mitsubishi, stále ?ast?ji za?azují ESC do standardní výbavy. Jiní výrobci však v tomto hledisku zaostávají. Je zklamaním vid?t slabé zlepšení Opelu, navzdory tomu, že ESC nabízí jako sou?ást volitelné výbavy ve více t?ídách. Kia, která nyní nabízí víc model? než minulý rok, nedokázala držet krok s ostatními a procento vybavenosti jejích vozidel touto technologií je podpr?m?rné ve všech jejích t?ídách.

Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP se k tomu vyjád?il: "Nové výsledky jsou povzbuzením, ale zárove? i zklamáním. Pokud si uv?domíme, že ESC je nejbezpe?n?jší bezpe?nostní za?ízení od dob bezpe?nostního pásu, žádný výrobce by s jeho instalací nem?l váhat. M?li bychom se víc snažit o to, aby byla ESC sou?ástí všeobecného standardního vybavení.

Euro NCAP p?i výzkumu op?t zjistilo, že vozidla vyšší st?ední t?ídy mají ve všech zemích vysokou úrove? standardního vybavení, zatímco u malých vozidel je tato úrove? podstatn? nižší. Jak lze o?akávat, je tu vyšší pravd?podobnost, že ESC bude instalována do dražších a lepších zna?ek než do levn?jších model?. Jsou tu však i jasné rozdíly v instalaci ESC mezi r?znými zna?kami a modely v té samé cenové kategorii, p?íslušní výrobci se tedy musí snažit o vyrovnání t?chto rozdíl?.

Výzkum též odhalil, že v ur?itých zemích se n?která vozidla p?edávají s ESC ve standardní výbav? ve všech variantách, zatímco v jiných ?lenských státech není ESC v?bec k dispozici. ESC je nej?ast?jší sou?ástí základní výbavy v Dánsku, Švédsku a N?mecku, naopak tém?? nedostupná je v Irsku, ?ecku a na Malt?.

ESC rozpozná, kdy za?ne vozidlo dostávat smyk, a v zlomku sekundy za?ne jednotka elektronické kontroly brzdit jednotlivá kola. Tím umožní udržet vozidlo pod kontrolou a zabrání tak smyku. Tento systém reaguje ješt? rychleji než nejlepší ?idi? a dokáže brzdit jednotlivá kola, to ?idi? nedokáže. A? už je smyk následkem nouzového vyhnutí se jinému objektu anebo jednoduše chybou ?idi?ova úsudku, ESC pom?že šoférovi udržet kontrolu nad vozidlem.

Výsledky výzkumu Euro NCAP jsou dnes uve?ejn?ny na sympóziu „Vyber si ESC“, které se koná v Autoworld, Parc du Cinquantenaire v Bruselu. Sympózium je sou?ástí stejnojmenné kampan?, která podporuje tuto bezpe?nostní technologii, ve spolupráci s Evropskou Komisí a Euro NCAP. Více informací najdete na www.chooseesc.eu.

Výsledky test? Euro NCAP se zve?ej?ují každé t?i m?síce. Sledujte naší stránku a dozvíte se nejnov?jší výsledky.

Pokud máte zájem o další informace o ESC, obra?te se na Euro NCAP telefonicky na +32 2 4007740 nebo e-mailem.Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 637 od XI.2005