Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15747
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel

19 Február 2009
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily. Aktuáln? zve?ej?ujeme výsledky prvních šesti voz?, které byly hodnoceny už novými kritérii.

Zatímco p?edtím hodnotila Euro NCAP bezpe?nost každého vozidla ve t?ech zvláštních kategoriích, odte? bude pro každý v?z zve?ej?ovat jedno celkové hodnocení, které bude zahrnovat ochranu dosp?lých a d?tských cestujících, bezpe?nost chodc? a jednu novou kategorii, tzv. „safety assist“ (bezpe?nostní systémy). V novém systému dostanou vozidla jedno komplexní hodnocení v podob? jedné až p?ti hv?zdi?ek, p?i?emž toto hodnocení bude zahrnovat všechny zmín?né kategorie plus nedávno zavedené testy nárazu zezadu (tzv. „whiplash“). Krom? toho se bere v úvahu i vybavenost vozidla ESC (elektronickou kontrolou stability) a za?ízeními omezujícími rychlost. Celkové hodnocení bude záviset na výkonu vozidla ve ?ty?ech hlavních kategoriích a jednotlivá skóre budou vzájemn? zvážena. V pr?b?hu následujících t?í let se zavedou p?ísn?jší požadavky s v?tším d?razem na celkovou bezpe?nost vozidla a budou se vyžadovat lepší výkony v každé oblasti bezpe?nosti.

Ze šesti testovaných vozidel získala ?ty?i maximální hodnocení - p?t hv?zdi?ek. Už se ukázal vliv nového systému, protože dva výrobci dostali vyšší skóre po tom, co zahrnuli ESC do volitelné výbavy všech svých model?.

Nejlepší skóre, tedy p?t hv?zdi?ek, získaly Mazda 6, Mitsubishi Lancer, Toyota Avensis a Toyota iQ. Citroen C3 Picasso a Subaru Impreza dostaly shodn? po ?ty?ech hv?zdi?kách. Po tomto hodnocení se Mitsubishi i Subaru rozhodly zm?nit systém instalace ESC v modelech Lancer a Impreza - v n?kterých státech se totiž nabízejí modely, které nemají ESC ve volitelné výbav?. Podmínkou nového systému hodnocení Euro NCAP je, aby 85% prodaných aut m?lo ve standartní výbav? všechny bezpe?nostní systémy v?etn? ESC, a aby se u všech model? tyto systémy nabízely alespo? jako volitelná výbava.

Toyota se svými modely Avensis a iQ dokázala, že velikost vozidla nesouvisí s jeho celkovou bezpe?ností. Citroen C3 Picasso je prvním z testovaných vozidel, které získalo body za za?ízení omezující rychlost umíst?né na p?ístrojové desce, což je požadavek nového hodnotícího systému Euro NCAP. Zatímco vynikající výsledky této první várky vozidel jsou d?kazem toho, že testované vozy nabízejí to nejnov?jší z oblasti bezpe?nosti, ješt? stále je co vylepšovat. V?tšina testovaných vozidel podala slabý výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu. Nové hodnocení Euro NCAP nyní bere v úvahu i jiné kritické ?ásti t?la než je samotná hlava. Pouze Toyota Avensis dosáhla dobrých výsledk? p?i zkoušce nárazu dozadu. Všechna testovaná vozidla krom? Subaru Impreza mají stále nedostatky v ochran? chodc?.

„Uznávame, že tento nový systém hodnocení je v n?kterých oblastech náro?n?jší, avšak jinde zase poskytuje výrobc?m více ?asu na rozb?h. Voláme to „inteligentní tlak“. Pot?ebujeme zvýšit la?ku, ale zárove? zohled?ujeme sou?asnou situaci a dávame výrobc?m šanci zakomponovat do svých vozidel nejlepší bezpe?nostní prvky. Uvedení výrobci ukázali, že spl?ují všechny naše p?edcházející požadavky. Tešíme se na to, jak budou dále postupovat.“, zhodnotil Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP.

Euro NCAP si velmi dob?e uv?domuje to, že v ?asech ekonomické krize se stanovují priority, proto se chce ujistit o tom, že bezpe?nost je i nadále nejvyšší prioritou. Podle odhad? se finan?ní škody zp?sobené dopravními nehodami v roce 2007 pohybovaly kolem asi 200 miliard, což odpovídá p?ibližn? dv?ma procent?m hrubého národního produktu EU. Zavedením nového systému hodnocení zaru?íme bezpe?nost konstrukcí vozidel a jejich za?ízení, což sníží finan?ní zatížení spole?nosti a pom?že zmenšit emocionální trauma milión?m rodin po celé Evrop?. Euro NCAP je toho názoru, že pokud se zam??íme na jiné priority jako je bezpe?nost, povede to jen k zdánlivým ušet?ením. Stejn? tak v??íme, že výrobci, pro které bude bezpe?nost nadále tím nejd?ležit?jším aspektem, budou náležit? ocen?ni dobrým celkovým hodnocením.

Dnes ve?er se v Bruselu koná mimo?ádná akce, kde Euro NCAP zve?ej?uje nový systém hodnocení i nejnov?jší výsledky, a to za p?ítomnosti zástupc? automobilového pr?myslu, všech zainteresovaných subjekt? a médií. Vystoupí Ari Vatanen, ?len Evropského Parlamentu, Johann Friedrich Colsman, zástupce kabinetu evropského komisa?e pro dopravu Antonia Tajaniho, Antonio Avenoso, výkonný ?editel Evropské rady pro bezpe?nost na cestách (European Transport Safety Council) i p?edseda Euro NCAP Claes Tingvall a generální tajemník Dr. Michiel van Ratingen.

Euro NCAP v?era v Záh?ebu s pot?šením p?ijalo cenu chorvatské noviná?ské asociace HR Auto Safety Award (Cena za bezpe?nost vozidel).

Zna?ka a model

Celkové hodnocení
Ochrana dosp?lých cestujících
Ochrana d?tských cestujících
Bezpe?nost chodc?
Bezpe?nostní systémy („safety assist“)


Citroen C3 Picasso
Celkové hodnocení: 4 body

Mazda 6
Celkové hodnocení: 5 bod?

Mitsubishi Lancer
Celkové hodnocení: 5 bod?

Subaru Impreza
Celkové hodnocení: 4 body

Toyota Avensis
Celkové hodnocení: 5 bod?

Toyota iQ
Celkové hodnocení: 5 bod?
Seznam článku:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnocení pom?že zlepšit bezpe?nost vozidel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobci ji stále neposkytují jako sou?ást standardního vybavení
4. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabá místa automobilek v nové kategorii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
7. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zve?ej?uje výsledky pro lehký offroad Nissan X-Trail
4. 10. 2007 - Nejnov?jší výsledky crash test? od Euro NCAP
18. 7. 2007 - Euro NCAP zve?ej?uje nejnov?jší výsledky pro Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
19. 2. 2007 - VANY: n?kte?í výrobci stále nedbají na bezpe?nost
3. 1. 2007 - Seat m?ní své rozhodnutí
5. 12. 2006 - Nové výsledky crashtest? EuroNCAP
10. 8. 2006 - Euro NCAP objevilo nedostatky u dvou nejprodávan?jších model?
31. 5. 2006 - Odpov?di na vaše nej?ast?jší otázky
23. 5. 2006 - Euro NCAP zvedá varovní prst pro automobilový pr?mysl, novému Chevroletu Aveo* ud?luje p?eškrtnutou druhou hv?zdi?ku
23. 5. 2006 - Euro NCAP oznamuje, že poprvé ud?lilo ?ty?i hv?zdi?ky za ochranu chodc?
23. 5. 2006 - Konference p?i p?íležitosti 10. výro?í existence Euro NCAP
23. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získávají od Euro NCAP ?ty?i hv?zdi?ky
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
28. 11. 2005 - Výsledky crashtest? provád?ných sdružením EuroNCAP
5. 7. 2005 - Euro NCAP oznámilo vozidlo s nejvyšším skóre
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 641 od XI.2005